DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Bảng giá dây cáp điện thoại

Stt Tên hàng hóa Hình ảnh Hãng SX
Xuất xứ
Đơn giá
/1m
I DÂY ĐIỆN THOẠI 1 ĐÔI (1P)
1 Dây đấu nhảy 1 đôi trắng đỏ
Postef, Minh tâm…  1.300
2 Dây điện thoại 1 đôi 1x2x0,5 có dây treo chịu lực, không có dầu 1 cuộn =500m loại thường
Techcom, DongA… 1.300
3 Dây điện thoại 1 đôi 1x2x0,5 có dây treo chịu lực, có dầu 1 cuộn =500m loại tốt
Z43, Lotas, Vcom, Postef … 1.380
4 Dây điện thoại 1 đôi 1x2x0,5 có dây treo chịu lực, có dầu, bọc băng thiếc chống nhiễu 1 cuộn =500m
Postef 1.700
II DÂY ĐIỆN THOẠI 2 ĐÔI (2P)
1 Dây line (dây nhảy)
china  1.300
2 Dây điện thoại 2 đôi trong nhà 2x2x0,4
Henin, vinacap, telvina…  2.350
3 Dây điện thoại 2 đôi trong nhà 2x2x0,5
Sino, PCM, Vinacap… 2.600
4 Dây điện thoại 2 đôi ngoài trời (2x2x0,5)cu +(7x0,33)Fe có dây treo chịu lực, có dầu chống ẩm, có băng thiếc chống nhiễu
Telvina, Vinacap, PCM ….  3.700
III DÂY ĐIỆN THOẠI 4 ĐÔI (4P)
1 Dây điện thoại 4 đôi trong nhà 4x2x0,4
Sino, Z43 ….  3.950
2 Dây điện thoại 4 đôi trong nhà 4x2x0,5
Sino, Z43 ….  4.500
IV CÁP ĐIỆN THOẠI 5 ĐÔI (5P)
1 Cáp điện thoại  cống 5x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  9.500
2 Cáp điện thoại treo 5x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  10.500
3 Cáp điện thoại đi trong nhà 5x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  10.500
4 Cáp điện thoại cống đi ngoài trời 5x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  11.500
5 Cáp điện thoại treo đi ngoài trời 5x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  12.500
6 Cáp chôn trực tiếp 5x2x0,5; 5x2x0,65; 5x2x0,8, 5x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 5x2x0,5; 5x2x0,65; 5x2x0,8, 5x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
V CÁP ĐIỆN THOẠI 10 ĐÔI (10P)
1 Cáp điện thoại  cống 10x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  15.500
2 Cáp điện thoại  cống 10P
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  15.500
3 Cáp điện thoại treo 10x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  16.500
4 Cáp điện thoại cống 10x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  17.500
5 Cáp điện thoại treo 10x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  17.900
6 Cáp chôn trực tiếp 10x2x0,5; 10x2x0,65; 10x2x0,8, 10x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 10x2x0,5; 10x2x0,65; 10x2x0,8, 10x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
VI CÁP ĐIỆN THOẠI 20 ĐÔI (20P)
1 Cáp điện thoại  cống 20x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  20.500
2 Cáp điện thoại  cống 20P
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  21.000
3 Cáp điện thoại treo 20x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  21.500
4 Cáp điện thoại cống 20x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  24.500
5 Cáp điện thoại treo 20x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  25.500
6 Cáp chôn trực tiếp 20x2x0,5; 20x2x0,65; 20x2x0,8, 20x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ)  20x2x0,5; 20x2x0,65; 20x2x0,8, 20x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
VII CÁP ĐIỆN THOẠI 30 ĐÔI (30P)
1 Cáp điện thoại  cống 30x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  26.500
2 Cáp điện thoại  cống 30P
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  26.500
3 Cáp điện thoại treo 30x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  27.500
4 Cáp điện thoại cống 30x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  28.500
5 Cáp điện thoại treo 30x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  29.500
6 Cáp chôn trực tiếp 30x2x0,5; 30x2x0,65; 30x2x0,8, 30x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 30x2x0,5; 30x2x0,65; 30x2x0,8, 30x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
VIII CÁP ĐIỆN THOẠI 50 ĐÔI (50P)
1 Cáp điện thoại  cống 50x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  49.000
2 Cáp điện thoại  cống 50P
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  49.500
3 Cáp điện thoại treo 50x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  50.900
4 Cáp điện thoại cống 50x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  57.500
5 Cáp điện thoại treo 50x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  58.500
6 Cáp chôn trực tiếp 50x2x0,5; 50x2x0,65; 50x2x0,8, 50x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 50x2x0,5; 50x2x0,65; 50x2x0,8, 50x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
IX CÁP ĐIỆN THOẠI 100 ĐÔI (100P)
1 Cáp điện thoại  cống 100x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  85.500
2 Cáp điện thoại  cống 100P
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  85.500
3 Cáp điện thoại treo 100x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  89.000
4 Cáp điện thoại cống 100x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  115.000
5 Cáp điện thoại treo 100x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  119.000
6 Cáp chôn trực tiếp 100x2x0,5; 100x2x0,65; 100x2x0,8, 100x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
X CÁP ĐIỆN THOẠI 200 ĐÔI (200P)
1 Cáp điện thoại  cống 200x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  155.000
2 Cáp điện thoại  cống 200P
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  155.000
3 Cáp điện thoại treo 200x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  190.000
4 Cáp điện thoại cống 200x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  222.000
5 Cáp điện thoại treo 200x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  225.000
6 Cáp chôn trực tiếp 200x2x0,5; 200x2x0,65; 200x2x0,8, 200x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ)200x2x0,5; 200x2x0,65; 200x2x0,8, 200x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
XI CÁP ĐIỆN THOẠI 300 ĐÔI (300P)
1 Cáp điện thoại  cống 300x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  280.000
2 Cáp điện thoại  cống 300P
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  280.000
3 Cáp điện thoại treo 300x2x0,4
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  295.000
4 Cáp điện thoại cống 300x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  319.000
5 Cáp điện thoại treo 300x2x0,5
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  325.000
6 Cáp chôn trực tiếp 300x2x0,5; 300x2x0,65; 300x2x0,8, 300x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ)300x2x0,5; 300x2x0,65; 300x2x0,8, 300x2x0,9
PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  Liên hệ
    Không có sản phẩm trong mục này