DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Bảng giá cáp mạng

Stt Tên hàng hóa Đơn giá
/1 box
Hãng SX
Xuất xứ
Hình ảnh
I CÁP MẠNG AMP CHÍNH HÃNG (COMMSCOPE)
1

Cáp mạng cat5e UTP chính hãng AMP

6-219590-2 ( 1 box = 305m)

 1.750.000 AMP (Commscope)
2

Cáp mạng cat5e FTP chính hãng AMP

219413-2 ( 1 box = 305m)

2.350.000  AMP (Commscope)
3 Cáp mạng cat5 SFTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
 Liên hệ AMP (Commscope)
4

Cáp mạng cat6e UTP chính hãng AMP

1427254-6 ( 1 box = 305m)

 2.250.000 AMP (Commscope)
5 Cáp mạng cat6a FTP chính hãng AMP 884024508/10 ( 1 box = 305m) 3.550.000  AMP (Commscope)
6 Cáp mạng cat6a SFTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
 Liên hệ AMP (Commscope)
7 Cáp mạng 25P AMP 1499418-1( 1 box = 305m)  14.500.000 AMP (Commscope)
II CÁP MẠNG KRONE CHÍNH HÃNG
1 Cáp mạng cat5e UTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
 1.950.000 KRONE
2 Cáp mạng cat5e FTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
Liên hệ KRONE
3 Cáp mạng cat5 SFTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
Liên hệ KRONE
4 Cáp mạng cat6e UTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
2.950.000  KRONE  
5 Cáp mạng cat6a FTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
Liên hệ  KRONE
6 Cáp mạng cat6a SFTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
Liên hệ  KRONE
7 Cáp mạng 25P KRONE ( 1 box = 305m)  Liên hệ  KRONE
III CÁP MẠNG NEXANS CHÍNH HÃNG
1 Cáp mạng cat5e UTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
 1.950.000 NEXANS
2 Cáp mạng cat5e FTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
 Liên hệ NEXANS
3 Cáp mạng cat5 SFTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
 Liên hệ NEXANS
4 Cáp mạng cat6e UTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
 2.950.000 NEXANS
5 Cáp mạng cat6a FTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
 Liên hệ NEXANS
6 Cáp mạng cat6a SFTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
 Liên hệ NEXANS
7 Cáp mạng 25P NEXANS ( 1 box = 305m)   Liên hệ NEXANS
IV CÁP MẠNG AMP 
1 Cáp mạng cat5e AMP 0332  950.000 AMP
2 Cáp mạng cat5e AMP 0338  1.050.000 AMP
3 Cáp mạng cat5e AMP 0518  1.250.000 AMP
4 Cáp mạng cat5e AMP 0820 1.350.000  AMP
5 Cáp mạng cat6e AMP 3333 (Loại 9 sợi)  1.150.000 AMP
6 Cáp mạng cat6e AMP 0905  1.690.000 AMP
7 Cáp mạng cat6e AMP 6666  1.600.000 AMP
VI CÁP MẠNG KHÁC
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
    Không có sản phẩm trong mục này