DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Mẹo tìm kiếm

Tìm kiếm cơ bản

 • Tất cả các điều kiện tìm kiếm được kết hợp với những sản phẩm, mô tả và mã sản phẩm.
 • Cố gắng giữ thuật ngữ tìm kiếm ngắn và cho điểm.
 • Từ tìm kiếm đa được hỗ trợ. Kết quả có chứa tất cả điều kiện tìm kiếm của bạn được xếp hạng cao hơn những người đó không.
 • Những từ thường gặp như 'có' và 'là', cũng như từ bên dưới 3 ký tự được tự động bỏ đi từ thuật ngữ tìm kiếm của bạn.

Ví dụ:

 • TDA 100
 • TDA 200

Tìm kiếm nâng cao

 • Nếu bạn muốn tìm kiếm một cụm từ, kèm theo nó trong vòng "ngoặc kép"
 • Những từ 'và', 'hoặc' và 'không' là đặc biệt từ khóa được sử dụng để gia nhập từ.
  • và xác định rằng cả hai điều kiện phải có mặt trong kết quả.
  • hay xác định rằng một trong các điều khoản phải có mặt trong kết quả.
  • không xác định rằng các thuật ngữ không phải có mặt trong các kết quả tìm kiếm.
Ví dụ:
 • Tổng đài
 • Điện thoại

Bộ lọc tìm kiếm

Bộ lọc tìm kiếm cho phép bạn xác định điều kiện tùy chỉnh trong điều kiện tìm kiếm của bạn. Nó tương tự như thực hiện một tìm kiếm nâng cao tuy nhiên bạn không cần phải truy cập vào trang tìm kiếm nâng cao đầu tiên.

Bộ lọc tìm kiếm nên được nối vào cuối của thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nhiều bộ lọc tìm kiếm có thể được ngăn cách bởi một không gian.

Bộ lọc tìm kiếm hỗ trợ được liệt kê dưới đây.

price: Giá: Cho phép kết quả tìm kiếm để được lọc bởi giá cả.
price:$300-$400, price:>$400
rating: Đánh giá: Cho phép kết quả tìm kiếm để được lọc bởi rating.
rating:1-5, rating:1, rating:>2
featured: Đặc trưng: Quay trở lại sản phẩm đặc trưng khác mà thôi.
featured:true, featured:yes
instock: Trở lại sản phẩm hiện đang trong kho.
instock:true, instock:yes
freeshipping: Quay trở lại với các sản phẩm miễn phí vận chuyển.
freeshipping:true