DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Bảng giá dây cáp quang

Stt Tên hàng hóa Đơn giá
/1m
Hãng SX
Xuất xứ
Hình ảnh
I DÂY THUÊ BAO QUANG FTTH (CÁP QUANG FTTH)
1 Dây thuê bao quang FTTH 1FO  (1 sợi, 1 core) ống chặt 850 Vinacap, TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  
2 Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống chặt 1.600 Vinacap, TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  
3 Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống lỏng 2.500 Vinacap, TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  
4 Dây thuê bao FTTH 4FO (4 sợi, 4 core) ống lỏng 3.500 Vinacap, TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  
II CÁP QUANG 4 SỢI (4 FO, 4 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 4 sợi (4 core, 4FO) 5.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 4 sợi (4 core, 4FO) 7.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang chôn trực tiếp single mode 4 sợi (4 core, 4FO) 9.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 4 sợi (4 core, 4 sợi) 7.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 4 sợi (4 core, 4 sợi) 9.900 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 4 sợi, 4 core, 4 sợi) 10.900 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 4 sơi (4Fo, 4 core) single mode Liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
7 Cáp quang multimode 4 sợi GYXTW (4fo, 4 core) cống, treo, chôn trực tiếp 10.500 Necero, Hanxin, TW…  
III CÁP QUANG 8 SỢI (8 FO, 8 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8FO) 6.800 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 8 sợi (8 core, 8FO) 8.800 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang chôn trực tiếp loại single mode 8 sợi (8 core, 8FO), loại chôn trực tiếp 10.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8 FO) 9.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 8 sợi (8 core, 8FO) 10.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 8 sợi (8 core, 8FO) 11.900 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 8 sơi (8Fo, 8 core) single mode Liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
7 Cáp quang multimode 8 sợi GYXTW (8fo, 8 core) cống, treo, chôn trực tiếp 12.500 Necero, Hanxin, TW…  
IV CÁP QUANG 12 SỢI (12 FO, 12 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 12 sợi (12 core, 12FO) 7.600 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 12 sợi (12 core, 12FO) 9.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang chôn trực tiếp single mode 12 sợi (12 core, 12FO) 10.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 12 sợi (12 core,12FO) 9.800 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 12 sợi (12core, 12FO) 10.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 12 sợi (12core, 12FO) 11.900 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 12 sợi (12core, 12FO) single mode Liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
7 Cáp quang multimode 12 sợi GYXTW (12fo, 12 core) cống, treo, chôn trực tiếp 14.500 Necero, Hanxin, TW…  
V CÁP QUANG 16 SỢI (16 FO, 16 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 16 sợi (16 core, 16FO) 9.800 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 16 sợi (16 core, 16FO), loại chôn trực tiếp 11.900 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 16 sợi (16 core,16FO) 11.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 16 sợi (16core, 16FO) 13.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 16 sợi (16core, 16FO) 12.800 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 16 sợi (16core, 16FO) single mode Liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
7 Cáp quang multimode 16 sợi GYXTW (16fo, 16 core) cống, treo, chôn trực tiếp Liện hệ Necero, Hanxin, TW…
VI CÁP QUANG 24 SỢI (24 FO, 24 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 24 sợi (24 core, 24FO) 9.800 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 24 sợi (24 core, 24FO) 11.600 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang chôn trực tiếp single mode 24 sợi (24 core, 24FO) 13.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 24 sợi (24 core,24FO) 11.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 24 sợi (24core, 24FO) 11.600 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 24 sợi (24core, 24FO) 11.900 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 24 sợi (24core, 24FO) single mode liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
7 Cáp quang multimode 24 sợi GYXTW (24fo, 24 core) cống, treo, chôn trực tiếp 19.500 Necero, Hanxin, TW…  
VII CÁP QUANG 32 SỢI (32 FO, 32 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 32 sợi (32 core, 32FO) 15.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 32 sợi (32 core, 32FO), loại chôn trực tiếp 18.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 32 sợi (32 core,32FO) 17.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 32 sợi (32core, 32FO) 19.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 32 sợi (32core, 32FO) 17.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 32 sợi (32core, 32FO) single mode liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
VIII CÁP QUANG 48 SỢI (48 FO, 48 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 48 sợi (48 core, 48FO) 14.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 48 sợi (48 core, 48FO) 16.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang chôn trực tiếp single mode 48 sợi (48 core, 48FO) 17.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 48 sợi (48 core,48FO) 15.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 48 sợi (48core, 48FO) 17.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 48 sợi (48core, 48FO) 19.800 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 48 sợi (48core, 48FO) single mode liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
IX CÁP QUANG 64 SỢI (64 FO, 64 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 64 sợi (64 core, 64FO) 25.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
2 Cáp quang cống kim loại single mode 64 sợi (64 core, 64FO), loại chôn trực tiếp liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 64 sợi (64 core,64FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
4 Cáp quang treo single mode kim loại 64 sợi (64core, 64FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 64 sợi (64core, 64FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 64 sợi (64core, 64FO) single mode liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
X CÁP QUANG 72 SỢI (72 FO, 72 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 72 sợi (72 core, 72FO) 26.900 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
2 Cáp quang cống kim loại single mode 72 sợi (72 core, 72FO), loại chôn trực tiếp liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 72 sợi (72 core,72FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
4 Cáp quang treo single mode kim loại 72 sợi (72core, 72FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 72 sợi (72core, 72FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 72 sợi (72core, 72FO) single mode liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
XI CÁP QUANG 96 SỢI (96 FO, 96 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 96 sợi (96 core, 96FO) 27.500 Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
2 Cáp quang cống kim loại single mode 96 sợi (96 core, 96FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
2 Cáp quang chôn trực tiếp single mode 96 sợi (96 core, 96FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 96 sợi (96 core,96FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
4 Cáp quang treo single mode kim loại 96 sợi (96core, 96FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 96 sợi (96core, 96FO) liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 96 sợi (96core, 96FO) single mode liên hệ Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….
    Không có sản phẩm trong mục này