DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Hướng dẫn sử dụng tổng đài NEC

Gọi ra ngoài :    

Bấm vào trung kế rỗi, bấm số cần gọi.

chuyển cuộc gọi : 

Khi đang đàm thoại, muốn chuyển sang một máy khác:

1-  Vẫn cầm máy, bấm HOLD, bấm số máy lẻ cần chuyển rồi đặt máy (hoặc đợi trả lời rồi mới đặt)

2- Nếu máy lẻ bận, bấm lại vào nút trung kế đang nháy để trả lời cuộc gọi bên ngoài.

Trả lời cuộc gọi ñến :

1-  Nhấc máy hoặc bấm SPK để trả lời

2-  Nếu chuyển cuộc gọi này thì như bước trên.

    Hoặc bấm trực tiếp vào phím máy lẻ trên bàn DSS (nếu có) rồi đặt máy.

 

Chuyển hướng cuộc gọi (call forward)

Thiết lập Chuyển hướng cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi từ máy A (chuyển chuông) tới một máy B:

1-  Bấm SPK rồi bấm một trong các mã sau: 

*848 : B đổ chuông ngay

*843 : B đổ chuông khi A bận.

*845 : B đổ chuông khi A không trả lời.

*844 : B đổ chuông khi A bận hoặc không trả lời.

2-  Bấm 1 rồi bấm số máy B.

3-  Bấm SPK

 

HUỷ Bỏ Chuyển hướng cuộc gọi

1-  Bấm SPK và các mã dịch vụ trên.

2-  Bấm 0 ñể huỷ rồi bấm SPK

 

Trả lời hộ một máy khác đang đổ chuông (call pick-up)

Nhấc máy, bấm #

 (Redial ) Bấm vào phím trung kế rỗi, bấm LND

 

Gọi ra ngoài :    

1-  Nhấc máy bấm 9, nghe "tu…" bấm số cần gọi bên ngoài và chờ đàm thoại.

2-  Nếu muốn chuyển cuộc gọi này thì :

  Hoặc: Vẫn cầm máy, bấm FLASH, nghe ‘tu ...’ bấm số máy lẻ cần chuyển rồi đặt máy (hoặc ñợi trả lời rồi mới đặt).

Nếu máy bận, lại bấm FLASH để trả lời bên ngoài.

 

Chuyển hướng cuộc gọi (call forward)

Thiết lập Chuyển hướng cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi từ máy A (chuyển chuông) tới một máy B:

1-  Nhấc máy, bấm một trong các mã sau: 

*848 : B đổ chuông ngay

*843 : B đổ chuông khi A bận.

*845 : B đổ chuông khi A không trả lời.

*844 : B đổ chuông khi A bận hoặc không trả lời.

2-  Bấm 1 rồi bấm số máy B.

Huỷ Bỏ Chuyển hướng cuộc gọi

3-  Nhấc máy, bấm các mã dịch vụ trên.

4-  Bấm 0 để huỷ rồi đặt máy

 

Trả lời hộ một máy khác đang đổ chuông (call pick-up)

Nhấc máy bấm # và đàm thoại.

Redial 

Nhấc máy, bấm **

 

Ghi Message: (Có thể ghi đè lên các MSG trước ñó)

Nhấc máy, bấm *716 rồi chọn:

-  Bấm 7 (Ghi)

-  Bấm 5 (Nghe lại)

-  Bấm 3 Xoá

Bấm số thứ tự của Message (01, 02, 03…)

Kết thúc đặt máy